Katalogas

Samsung 360 kasetinio tipo 10.0-11.2kW oro kondicionieriaus komplektas (trifazis įrenginys)

Nuo 4,726.00 
Kaina nurodyta be montavimo.

Stilius dvelkte dvel­kia. Ši apvali kasetė ne tik puikiai vėsina/šildo patal­pas, bet ir yra puošni inte­rjero detalė.

Description

Stilius dvelkte dvel­kia. Ši apvali kasetė ne tik puikiai vėsina/šildo patal­pas, bet ir yra puošni inte­rjero detalė. Šios kase­tės yra dviejų spalvų – juodos ir baltos. Stilin­goji „360 Cassette“ pertei­kia geriau­sius inte­rjero pojū­čius: kuria komfortą viduje esan­tiem žmonėms ir sklan­džiai įsilieja į bet kurios erdvės dizainą.

Erdvi­nis vėsi­ni­mas. Įren­gi­nys toly­giai 360 laips­nių kampu vėsina visas kamba­rio dalis, nepa­lik­da­mas neat­vė­sintų zonų. Kasetė, ,prilipina” oro srautą prie lubų, dėl to nesi­jau­čia šaltų oro gūsių.

Mente­lių netu­rin­tis dizai­nas. Kadangi konst­ruk­ci­joje nenau­do­ja­mos mente­lės, nėra ir su jomis siejamų dulkių, kurios įpras­tai neigia­mai veikia oro kokybę, o išlei­džiamo oro grei­tis išlieka nepa­ki­tęs. Hori­zon­ta­liai išlei­džia­mas oro srau­tas švel­niai išsi­sklaido visame kamba­ryje.

Stilin­gas ir intui­ty­vus. Dėl pažan­gaus ir rafi­nuoto apskrito dizaino „360 Cassette“ teikia tolygų ir komfor­tišką vėsi­nimą visame kamba­ryje, neuž­gož­dama jo aplin­kos.

LED ekra­nas. Inte­gruo­tas LED ekra­nas užtik­rina aiškiai matomą oro srauto valdymą, kurį galima nusta­tyti intui­ty­viais valdik­liais.

Galin­gas oro srau­tas. 360 laips­nių kampu išpu­čia­mas oro srau­tas leidžia leng­viau atvė­sinti ar sušil­dyti visus patal­pos kampus. Aušin­tu­vas turi tris venti­lia­to­rius, kurie orą paskirsto visiš­kai toly­giai, o patalpa vėsinama visiš­kai vieno­dai. Vėsus oras keliauja palu­bė­mis ir pasi­skirsto toly­giai po visą patalpą, o patal­poje esan­tys žmonės nejau­čia jokio diskom­forto.

Preven­cija nuo konden­sato nute­kė­jimo. Konden­sato siurb­lyje inte­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konden­sa­tui nute­kėti atgal į konden­sato surin­kimo padą.Tai suma­žina vandens lygį konden­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konden­sato užsi­sto­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.

Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

Wi-Fi valdy­mas (reikalingas papildomas priedas). Įren­ginį galima valdyti tele­fonu bet kada ir iš bet kur.

Jude­sio apti­kimo jutik­lis (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Įmon­ta­vus jutiklį, regu­liuo­jama svir­telė, kad oro srau­tas būtų nukrei­pia­mas nuo žmonių, o šildant – atvirkš­čiai. Jutik­lis gali būti montuo­ja­mas tik su panele – PC4NUDMAN.

Nuo 2021-ųjų metų Samsung gali pasiūlyti naujas 360 kasetės apdailas:

– Nauja oro valymo kasetės apdaila su PM1.0 filtru. Oro valymo kasetės apdaila yra speciali – joje yra klostuoti oro filtrai, kurie filtruoja teršalus iš oro srauto. Apdaila gali filtruoti dulkių daleles iki 0,3 μm / mikronų, sterilizuoti tam tikrų rūšių bakterijas naudojant elektrostatinį įkroviklį ir taip užtikrinti švaresnį orą. Panelėje yra trys skirtingi filtrai, skirti gerinti oro kokybei: pirminis filtras sulaiko dideles dulkių daleles; dezodoravimo filtras sumažina tam tikrus nemalonius kvapus; PM1.0 filtras turi elektrostatinį įkroviklį itin smulkių dulkių surinkimui. PM1.0 filtras generuoja neigiamus jonus, kurie dulkių dalelėms ir bakterijoms suteikia neigiamą krūvį. PM1.0 filtras yra plaunamas ir daugkartinio naudojimo. Tai suteikia vartotojams pranašumą mėgautis švaresniu oru ir sutaupyti papildomų filtro pakeitimo priežiūros išlaidų. Patalpų oro kokybę galima stebėti naudojant oro grynumo lygio indikatoriaus funkciją, kurią rasite oro valymo skydelyje ir per laidinį nuotolinio valdymo pultą. Skydelyje įmontuotas oro valymo jutiklis nuolat matuoja oro kokybę patalpose.

– Nusileidžianti panelė. Vieno mygtuko paspaudimu, panelė nusileidžia žemyn iki 4.5 metrų, dėl šios priežasties sutaupoma daug laiko atliekant techninį aptarnavimą. Tai palengvina filtrų valymo procesą, nes nebereikalingos kopėčios!

Vidinio bloko modelis AC100RN4PKG/EU
Išorinio bloko modelis AC100RXADNG/EU
Panelė PC4NUDMAN
Wi-Fi Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C -15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C -20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 3/380-415/50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW 3.0/10.0/12.0
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW 2.2/11.2/15.5
Nominali šaldymo galia, kW 10
Nominali šildymo galia, kW 11.2
Minimali šaldymo galia, kW 3
Minimali šildymo galia, kW 2.2
Maksimali šaldymo galia, kW 12
Maksimali šildymo galia, kW 15.5
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.60/3.20/4.70
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.46/3.15/5.40
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW 3.2
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW 3.15
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.5/5.1/7.1
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.2/5.0/8.4
Nominali šaldymo darbinė srovė, A 5.1
Nominali šildymo darbinė srovė, A 5
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m 50
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m 30
Šaltnešio tipas R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e 2.70/1.82
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) 50g (>30m)
Šaldymo energijos klasė A++
Šildymo energijos klasė A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER 3.12
Šildymo naudingumo koeficientas, COP 3.55
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER 6.8
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP 4.3
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min 31.2/25.5/19.8
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min 72
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) 44/39/33
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 52/54
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 947x365x947
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 940x998x330
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 1000x66x1000
Vidinio bloko svoris, kg 23.5
Išorinio bloko svoris, kg 74
Panelės svoris, kg 3.6
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 9.52 (3/8″)
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 15.88 (5/8″)
Elektros maitinimo kabelis, mm2 5G X 2.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų 3G X 0.75 mm² + 2 X 0.75 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm 620
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm 328
Kompresoriaus tipas S-Inverter
Kompresoriaus modelis UB8TN8300FJU
Kompresoriaus galia, kW 2.91
Kompresoriaus tepalų tipas POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc 1.200

Turite klausimų apie prekę?

Jei turite kokių klausimų apie prekę, jos montavimą, pristatymą ar kitokį klausimą, užpildykite kontaktų formą apačioje ir mes su Jumis susisieksime.